1.A snail can sleep for three years.
Con ốc sên có thể ngủ lâu tới ba năm.

2.All polar bears are left handed.
Tất cả những con gấu địa cực đều thuận tay trái.
(more…)

Advertisements