Audio MT_Tâm Đoan


Soi va Cuu non

 

 

Giọng đọc:  MT_Tâm Đoan

 

 

Advertisements

Người đọc: MT_Tâm Đoan

Người đọc: MT_Tâm Đoan

(more…)

Người đọc: MT_Tâm Đoan

(more…)

Người đọc: MT_Tâm Đoan

Ngày xưa, vịt đực có bộ cánh xanh biếc  và chiếc mào đỏ rực. Còn gà trống thì không có mào.

(more…)

Người đọc : MT_Tâm Đoan

(more…)

Soi va Cuu non

Người đọc : MT_Tâm Đoan

(more…)

Trang sau »