Giải đáp

Hình 1. tiên giới

Hình 2. thủy giới

Hình 3. sâu xa

Hình 4. nhân tâm

Hình 5. thân thương

Hinh 6. đàn đá

Hình 7. kẻ cầm đầu

Hình 8. cảnh tượng