Bài hát Đắng do anh Nguyễn Hồng ân trình bày nghe mà không cầm nỗi nước mắt