Giải đáp

Hình 1. đối thủ nặng ký

Hình 2. chung thủy

Hình 3. chuột rút

Hình 4. đấu đá

Hình 5. kén cá chon canh

Hình 6. mất nết