Sáng tác Lm. Fa Thăng

Thể hiện bởi Bích Thư – Mai Linh