SEPTEMBRE 2016

 

Universelle : Pour une société plus humaine

Pour que chacun contribue au bien commun et à la construction d’une société qui mette la personne humaine au centre.

 

Pour l’évangélisation : Mission d’évangélisation des chrétiens

Pour que les chrétiens, en participant aux sacrements et en méditant l’Ecriture, soient toujours plus conscients de leur mission d’évangélisation.

 

 

September 2016

 

Universal: Centrality of the Human Person

That each may contribute to the common good and to the building of a society that places the human person at the center.

 

Evangelization: Mission to Evangelize

That by participating in the Sacraments and meditating on Scripture, Christians may become more aware of their mission to evangelize.

 

THÁNG CHÍN 2016

 

Ý chung: Cầu cho mỗi người chúng ta, biết đóng góp cho thiện ích chung và xây dựng một xã hội đặt trọng tâm vào con người.

 

Ý truyền giáo: Cầu cho các Kitô hữu, nhờ việc tham dự vào các Bí tích và suy niệm Thánh Kinh, ý thức hơn nữa sứ mạng loan báo Tin Mừng.

Advertisements