Giải đáp

Hình 1. xương quai xanh

Hình 2. thông số

Hình 3. mất hút

Hình 4. vĩ đại

Hình 5. xuân sắc

Hình 6. ý tứ

 

Advertisements