Giải đáp

Hình 1. vùi hoa dập liễu

Hình 2. sốt đất

Hình 3. cải cách

Hình 4. mũ cao áo dài

Hình 5. điện hoa

Hình 6. đào mỏ