Giải đáp

Hình 1. vùi hoa dập liễu

Hình 2. sốt đất

Hình 3. cải cách

Hình 4. mũ cao áo dài

Hình 5. điện hoa

Hình 6. đào mỏ

Advertisements