Lạy Cha, con  phó thác linh hồn con trong tay Cha.